„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”

Sponsorzy 2019

gmina i powiat.jpg
logo_erbud.png.jpg
unimark.jpg
bramy elektronik.jpg

JKN na Facebooku

Pogoda w Nisku

http://www.swiatpogody.pl

JKN na Instagram

Szanty

Jacht Klub Nisko Strefa Klubowicza Walne Zebranie 2019

Zarząd Stowarzyszenia Żeglarskiego Jacht Klub Nisko działając zgodnie z §16 ust.1a oraz §16 ust.2 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu,

w pierwszym terminie w dniu 05.04.2019, o godz.18.00.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej budynku Klubu Sportowego „Podwolina” przy ul.Karasia w Nisku-Podwolinie.

Na wypadek braku wymaganej w § 17 ust 1. Statutu obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków Klubu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Klubu

w drugim terminie w dniu 05.04.2019 r. o godz. 18.15.

Miejsce Zebrania jak wyżej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §17 ust.3 Statutu, Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

Proponowany program obrad Walnego Zebrania - 05 KWIETNIA 2019

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Komandora Klubu i sporządzenie listy obecności.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.

3. Odczytanie i przyjęcie regulaminu obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie propozycji porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.

6. Część sprawozdawcza:

- przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu

- przedstawienie sprawozdania z działalności Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży

- przedstawienie sprawozdania finansowego

- przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2020.

12. Wybory Prezesa Zarządu - Komandora Jacht Klubu Nisko.

13. Wybory pozostałych członków Zarządu na wniosek nowo wybranego Komandora.

14. Wybory Komisji Rewizyjnej.

15. Wybory Delegatów na Sejmik Okręgowego Związku Żeglarskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej i wpisowego.

17. Wolne Wnioski.

18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania. Walnego Zebrania przez Komandora Klubu i sporządzenie listy obecności.

Serdecznie zapraszamy.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Zarząd Jacht Klubu Nisko